1848 İhtilalleri Nedenleri ve Sonuçları

Avrupa’da 1815-1830 yılları aralığında yaşanmış olan siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmeler ile 1815 Viyana Kongresi’nin getirmiş olduğu seviye, 1848 İhtilallerini de bununla beraber getirdi.

1848’e doğru toplumlar birbirleri ile kaynaşırken devletler arası ilişkilerde de değişmeler yaşandı. Avrupa’da 1815-1830 yılları aralığında yaşanmış olan siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmeler 1830 İhtilalleri sonrasında güçlenmişti.

1848’den ilkin liberalizmin içinde yer edinen fikirler ve kavramlar arasına anayasalı siyasal rejim, seçim hak ve hürriyeti ile basın hürriyeti dâhil olmuştu. Avrupa’da endüstri geliştikçe ve üretim arttıkça, ulaşım problemi ortaya çıktı. Bu durumun çözümü için demir yollarının yapımına hız verildi. Ulaşım araçlarının gelişmesiyle mesafeler kısaldı. Bu durum toplumları birbirine yaklaştırdı ve düşünce akımlarının daha süratli ve geniş alanlara yayılmasını sağlamış oldu.

Ekonomide yaşanmış olan büyük değişiklik düşünce bakımından da bazı neticeleri ortaya çıkardı. Endüstri Devrimi sonucunda üretim artınca Avrupa Kıtası’nda yeni pazar arayışlarına gidildi.

1848 İhtilalleri

Milletlerarası ticaretin serbestçe yapılması fikri, liberalizme güç kazandırdı. Endüstri Devrimi, bazı problemleri de bununla beraber getirdi. Şehirlerin nüfusu arttı. Buna bağlı olarak endüstri şehirlerinde işçi sınıfı gittikçe büyüdü. İşçilerin düşük ücretle çalıştırılması sefaleti de bununla beraber getirdi.

1848 İhtilalleri 1830 İhtilalleri’ne nazaran daha etkili oldu. İmparatorlukların hâkimiyeti altında yaşayan milletlerin bağımsızlık için ayaklanmaları bu ihtilalleri yaygınlaştırdı. Liberalizm, nasyonalizm ve sosyalizm şeklinde düşünce akımlarının insanoğlu içinde yayılması 1848 İhtilallerine güç kazandırdı.

1848 İhtilalleri / Fransa

Sicilya’da süregelen 1848 İhtilalleri Fransa’da güç kazanarak öteki ulusları da etkiledi. 1848 İhtilalleri’nde Fransa’daki liberaller ve sosyalistler geçici bir başarı elde ettiler. Almanya, İtalya ve Macaristan’daki ihtilal hareketleri, milliyetçilik açısından başarısızlıkla sonuçlandı. Belçika, Hollanda, Danimarka, Sardinya ve İsviçre ihtilalleri ise özgürlüklerin güçlenmesini sağlamış oldu. Avrupa’daki bu ihtilallerin genel olarak başarısızlığı demokrasinin gelişmesini negatif etkilediyse de Avrupa’yı bir harp alanı hâline gelmekten de korudu bu sebeple yenilikçi hareketlerin düşmanı olan Rusya bu tür ihtilal girişimlerine müdahale etmek için adeta fırsat kollamaktaydı.

Avrupa’da yeni bir sulh dönemine girilerek Avrupa uygarlığını geliştirecek yeni adımlar atıldı. Hükûmetler, ideoloji yada inançlar üstünden değil güç ve gerçeklik üstünden politika hayata geçirmeye başladılar. Devletler organik düşman yada bağlaşık şeklinde davranışları sergilemek yerine kendi çıkarlarını gözettiler. Yararlı sayılabilecek her türlü ittifakın içinde yer aldılar. İhtilalden sonrasında tutumsal alanda bir refah süreci meydana geldi. 1848 İhtilallerine karşı çıkan Avusturya ve Rusya’nın zayıflaması İtalya ve Almanya’nın siyasal birliklerinin de oluşmasını sağlamış oldu.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

İhtilalden Ilkin Avrupa’daki Toplumsal Sınıflar

Derslik esasına dayanan bir toplumsal yapı, Avrupa tarihinin tüm vakalarına damgasını vurmuştur. Tesirleri hâlâ devam eden büyük buhranların ortaya çıkmasına niçin olmuştur. Orta Çağ’da servetin üçte biri ruhban sınıfının elinde bulunuyor ve rahipler buralarda köylüleri istekleri haricinde toprağa bağlı olarak çalıştırıyorlardı. Büyük manastırlarda keşiş başına üç hizmetçi bulunuyordu. Bu hizmetçiler, efendilerinin izni olmadan evlenme dâhil hiçbir hakka haiz değillerdi.

Sınıflar Avrupa’ya öylesine damgasını vurmuştur ki bugün tüm demokrat rejimlerin olmazsa olmaz unsurları olan partiler, zamanında Avrupa’da bu değişik sınıfların haklarını korumak için çaba sarfetmek suretiyle ortaya çıkmışlardı. Her parti ayrı bir sınıfa hitap ederdi ve parti faaliyetinin temelinde derslik kavgası yer alırdı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir