Amasya Beyannamesi – Amasya Tamimi

 1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hükumet, İtilaf Devletlerinin tesir ve denetimi altında bulunduğundan, üstündeki sorumluluğun gerektirdiklerini yerine getirememektedir. Bu hal milletimizi yok olmuş tanıttırıyor. Milletin bağımsızlığını gene milletin azim ve sonucu kurtaracaktır.

  Milletin durumunu ve davranışını göz önünde bulundurarak haklarını dünyaya duyurmak için her türlü tesir ve denetimden uzak bir ulusal heyetin varlığı gerekmektedir. Bunun için her taraftan vuku gören teklif ve ulusal talep üstüne Anadolu’nun en güvenilir yeri olan Sivas’ta ulusal bir kongrenin hızlıca toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için tüm illerin livasından fırka ayrılıkları dikkate alınmaksızın muktedir ve milletin itimatını kazanmış üçer kişinin olabildiğince acele yetişmek suretiyle derhal yola çıkarılması gerekmektedir. Her ihtimale karşı bunun bir ulusal sır halinde tutularak ve delegelerin ihtiyaç duyulan bölgelere kimliklerini gizleyerek gelmeleri.

  Mustafa Kemal’in El Yazısı ile Amasya Tamimi

 2. Doğu vilayetleri namına 10 Temmuz’da Erzurum’da toplanması ihtiyaç duyulan kurultay için sözü geçen vilayetlerin Savunma-i Hukuk ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinden seçilmiş üyeler aslına bakarsan Erzurum’a doğru yola çıkarılmışlardır. O vakte kadar öteki vilayetlerimizin temsilcileri de Sivas’a geleceklerinden Erzurum Kurultay’sinin üyeleri belirlenecek umumi toplantıya katılmak suretiyle Sivas’a hareket edecektir.
 3. Bu maddelere nazaran delegelerin Savunma-i Hukuk-u Milliye cemiyetleri, belediyeler ve bu şeklinde kuruluşlarca seçilerek gönderilmeleri hakkında, yüksek yurt severliğinizin gereği olan destek aracılığın yapılmasını ve seçileceklerin adları ile hareket zamanlarının bildirilmesini dilerim.

  Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey

 4. Bu esasların uygulamasına 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Eski Bahriye Nazırı Rauf Bey, 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, 13. Kolordu Kumandan Vekili Miralay Cevdet Bey, 3. Kolordu Kumandanı Miralay Refet Bey>Samsun Mutasarrıfı Hamid Bey, 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa, 12. Kolordu Kumandanı Miralay Selahattin Bey, 25. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa, Bursa’da 17. Kolordu Kumandan Vekili Miralay Bekir Sami Bey, Edirne’de Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey, öteki bazı sivil ve askeri mühim kişiler tarafınca çalışılacaktır. Bundan başka eski Sadrazam Müşir Ahmet İzzet Paşa, Nafia Nazırı Ferit Bey, Ayan üyesinden Ahmet Rıza Bey şeklinde kişilerden düşünce ve düşünceleri alınacaktır.

  Saraydüzü Kışlası

 5. Redd-i İlhak ve Savunma-i Hukuk-u Ulusal Cemiyetlerinin verecekleri telgrafların telgrafhanelerce kabul edilmeyerek çekilmemesi Posta ve Telgraf Müdüriyet-i Umumiyesi’nden bildirilmiştir. Bu husus kati şekilde reddedilerek her ne şekilde olursa olsun serbestçe yazışmaların sağlanması için gösterilerde bulunarak yazışmalar sağlanacak ve bunlar elde edilinceye kadar gösterilere devam olunacaktır.

  Amasya Tamimi Belgeleri

 6. Askeri ve sivil kuruluşlar hiçbir suretle terk ve başkasına verilmeyecektir. Vatanın herhangi bir tarafında tekrardan yapılacak düşman işgal hareketleri tüm orduyu ilgilendirecek ve meydana gelen duruma nazaran memleketin savunmasına beraber girişilecektir. Bu sebeple komutanlar derhal birbirlerini haberdar edeceklerdir. Tabanca ve cenk malzemesi kesinlikle elden çıkarılmayacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir