Bilecik’in Fethi ve Yarhisar Kalesi

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Bilecik’in Zapt Edilmesi

Osman Gazinin günden güne kuvvetlenmesini ve genişleme hareketini dikkatle takip eden Rum Tekfurları Osman Gaziyi hile ile öldürmeyi planladılar. Aralarında birlik kurdular.

Harmankaya hakimi Köse Mihail’ide aralarına almak istediler. Yaptıkları plana gore Yarhisar tekfurunun kızı Nilüfer evlendirilecek, evlenecek olan Bilecik tekfurunun Bilecik civarındaki çakır pınarındaki düzenleme etmiş olduğu düğünde Osman Beyi bir suikast ile ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu plan Köse Mihail tarafınca Osman gaziye bildirilmiş Osman Gazide Bilecik tekfurunun çakır pınarına gittiği bir sırada hanım giysisine soktuğu kırk gazi ile ( O zamana kadar Osmanlılar yaylaya çıkarken ağır eşyalarını Bilecik kalesine emaneten bırakır dönüşte armağan vererek eşyaları alırlardı) yaylaya çıkacakmış şeklinde eşyalarla Bilecik kalesine göndermiş ve kısa bir süre içinde de Bilecik zaptedilmiştir.

Arkadan Kaldırım derbentinde pusu kurarak düğünden dönen tekfur maiyeti ile beraber öldürüldü. Şaşkınlıktan istifade ederek Yarhisar kalesini zaptetti (1299) Yarhisar tekfurunun kızı olan gelin “OliveraHalophirg Müslüman olmuş ve Nilüfer adını alarak Orhan Gazi ile Nikahlanmıştır. ( Bu izdivaçtan Sultan I. Murat ve Rumeli Fatihi Süleyman Şah dünyaya gelmiştir)

Bilecikte Bulunan Osmanlı Arması Anıtı

Osman Gazi Turgut Alp’in kuşattığı İnegöl üstüne yürümüş beraber burayı da fethetmişlerdir. Osman Gazi ve kayı boyu kısa bir zamanda büyük başarılarla sınırlarını genişlettiği bugünlerde yeni ittifaklarla kuvvetlendiği anlaşılmaktadır. Zira Moğolların Anadolu da giriştiği tahribat , koydukları ağır vergiler yüzünden bölgeleri ve yurtlarını terk eden bir kısım şehirli ve köylü halk ile bazı kılıç erleri Osman Beyin hakim olduğu bölgeye sığındıkları şeklinde Moğollara bağlanmak istemeyen Türkmen boyları beyleriyle beraber uç bölgesine doğru harekete geçmişlerdi.

Osman Gazi bu yeni gelenlerin tesiriyle “sen Kayı Han neslindensin, Kayı Han Oğuzlarından sonrasında han olmaya layıktir Gün Hanın vaziyetine gore hanlık Kayı han soyuna düşmektedir Selçuk Sultanlığı yıkıldı Tatarlar galip geldi artık sizin han olmanız gerekir. Sende hanlığa liyakat var ittifak edelim zira saltanat ittifak ile olur biz san itaat ediyoruz seni han tanıyoruz” 1299 da istiklalini duyuru etti.

Uzun bir tören ile Türkmen boy beyleri ile Anadolu Selçuklu Devleti bölgesinden gelenler Osman beye, Oğuz Han töresine gore tabiyet ve sadakat yemini etmişler birer, birer onun önünde diz çökmüşlerdir böylece Osman Bey fiilen ve hukuken devlet reisi oldu. Osman Gazi bundan sonrasında devletin teşkilat işleri ile meşgul oldu savaşlarda yararlılık gösteren gazilerle beylere tımarlar tahsis etti. Fethedilen kalelere subaşı, kadı, dizdarlar atama etti. Köylere de tımar karşılığı sipahiler yerleştirdi.

Bilecik kalesiyle havalisinin mahsulünü ailesinin geçmişine tahsisi etti. Oğlu Alaaddin Paşaile Annesini ve kayınpederi Şeyh Edebalı yı burada bırakarak oğlu Orhan Beye Sultanönü (Karacahisar), büyük kardeşi Gündüz Beye Eskişehir, Aygut Alp’e inönü, Hasan Alp’e Yarhisar, Turgut Alp’e Ayna-göl (İnegöl)’ü tımar olarak verdi. Bilecik’in kurtarılışı yalnız tehlikeli bir düşmanı ortadan kaldırmamış demir madenleriyle meşhur bu kent Türk Fatihlerine tutumsal bir üstünlük elde ettirmiştir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir