Dörtlü Takrir (7 Haziran 1945)

CHP Meclis Grubu Yüksek Başkanlığına

Daha ilk kuruluşundan beri Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisinin en esaslı uhdesini teşkil eden demokrasi prensiplerine inanmış ve Türk milletinin sadece bu prensiplerin tamamıyla uygulamalı yardımıyla refah ve saadete kavuşacağı kanaatine bağlanmış olan vatandaşların tüm memlekette ve bilhassa partimiz mensupları içinde en büyük ekseriyeti teşkil ettikleri şüphesizdir. (…)

Tüm dünyada özgürlük ve demokrasi cereyanlarının tam bir zafer kazanılmış olduğu, demokratik hürriyetlere riayet prensibinin milletlerarası teminata bağlanmak suretiyle bulunmuş olduğu şu günlerde memleketimizde de cumhurbaşkanından en küçüğüne kadar tüm milletin aynı demokratik ülküleri taşıdığından kuşku edilemez.

İşte, bir taraftan iç hayatımızdaki bu mesut tekâmülün yarattığı siyasal olgunluk öteki taraftan bugünkü uygarlık dünyasının umumi şartları daha ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’muza egemen olan demokratik ruhu bugünkü siyasal yaşam ve teşkilatımızda kuvvetle tecelli ettirmek zamanı geldiği kanaatine bizi sevk etmiş bulunuyor. Bunun bir an evvel gerçekleşmesi yönündeki düşüncelerimizi şu şekilde hülasa ediyoruz:

Millî hâkimiyetin en doğal neticesi ve bununla birlikte dayanağı olan Meclis murakabesini Anayasa’mızın yalnız şekline değil, ruhuna da tamamıyla uygun olarak tecellisini sağlayacak tedbirlerin aranması.

Yurttaşların siyasal hak ve hürriyetlerini daha ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’muzun gerektirdiği genişlikte kullanılabilmeleri imkânlarının sağlanması.

Süleyman İnan, Ercan Haytoğlu, Yakın Dönem Türk Politik Zamanı, s.108-109’dan uyarlandı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir