Eğitimin Amacı Nedir?

Bireyler, toplumsal yaşam biçimini ve mensubu oldukları toplumun kültürel değerlerini, gene o topluma uygun bir halde hazırlanan eğitim ile öğrenebilirler.

Eğitimin temel ve en mühim olarak kabul edilen görevi ise kültürel değerleri yeni nesillere aktarıp, toplumsal devamlılığı, bütünlüğü sağlayarak bilimsel teknolojik gelişmelere bağlı kalıp kültürün gelişimini sağlayacak yeni bireyler yetiştirmektir. Bununla birlikte eğitim amaç olarak, ferdin kendisinde mevcud kabiliyetleri üst düzeye çıkarmanın yanı sıra, bireylere yeni kabiliyetler kazandırarak çağa uygun olmalarını sağlamaya çalışır. Bununla birlikte eğitimin, milletin toplumsal karakterine, yetişen neslin gelişim düzeylerine, ilgi ve gereksinimlerine bakılırsa şekillenmesi de toplumsal devamlılığın sürdürülebilmesi için mecburi bir ihtiyaçtır.

Eğitimin işlevlerini bu mevzuda önde gelen araştırmacılar dört başlığa ayırmıştır.
Bunlar;

Eğitimin Toplumsal İşlevi

Eğitim toplumsal işlevi şu demek oluyor ki bir nevi amacı, bireylere kültürün esasen mevcud birikimlerini aktarmak, toplumun sürekliliğini ve gelişimini sağlayacak bireyler yetiştirmek, toplumsallaşmayı sağlamak, toplumun kültürünü geliştirecek yenilikçi bireyler yetiştirmek ve bu bireylerin toplumsal değişime uyum sağlamasıdır.

Eğitimin Siyasal İşlevi

Bu başlık altına ise, mevcut anayasal ve siyasal düzeni korumak, iyi bir yurttaş yetiştirmek, demokratik yaşamın gerektirdiği davranışları sergileyen fertleri yetiştirmek, önder yetiştirmek, bilgili seçmen yetiştirmek, vatandaşlık haklarını bilen ve kullanan bireyler yetiştirmek şeklinde maddeleri sıralamamız mümkündür. 

Eğitimin Ekonomik İşlevi

Eğitimin ekonomik yönden işlevi esasında en mühim işlevlerinden biridir; Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını ve gelişmesini sağlayarak fertleri tüketiciden üretici konumuna getirmek, sanayi, ziraat, endüstri ve hizmet alanlarında toplumun gereksinimlerini karşılayacak kadar insan enerjisini yetiştirmek ve bilgili tüketici yetiştirmektir.

Eğitimin Bireyi Geliştirme İşlevi

Bu madde altında ise bireyle ilgili olarak; Kişinin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yanlarını geliştirmek, ferdin ilgi ve gereksinimlerine yanıt verebilmek, ferdin kendi potansiyelinin farkına varmasını sağlayarak onu kullanmasını sağlamak başka bir deyiş ile ferdin kendini gerçekleştirmesini sağlamak ve bir mesleğin lüzumlu niteliklerini kazandırmak olarak eğitimin işlevlerini sıralamamız mümkün olacaktır.

Sadece eğitimin, temel işlevleri olarak adlandırdığımız bu dört başlık haricinde sıralayabileceğimiz daha birçok işlevi bulunduğunu da söylemek gerekir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir