Ertuğrul Gazinin Babası Meselesi – 2 Rivayet

Osmanlı hanedanına ilişik bilinmeyen noktalardan biri Ertuğrul Gazinin babası meselesidir.

Elimizde müessese devrine ilişik eski vakayinameler bulunmadığından uzun zamandan beri meydana getirilen tetkikler hemen hemen kati bir netice vermemiştir. Bazı Tarihçiler Ertuğrul Beyin babasının Süleyman Şah bulunduğunu kabul ederlerken, bazı tarihçiler yeni meydana getirilen araştırmaların sonucu olarak Gündüz Alp bulunduğunu kabul etmektedirler.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Ertuğrul Gazinin Babası Meselesi

Osmanlı Devleti kurucusu Osman beyin babası olan Ertuğrul beyin, babasının kim olduğu ile ilgili çeşitli rivayetler vardır.

Ertuğrul Bey (Temsili)

Ertuğrul Beyin Babası Süleyman Şah

Behçet-üt Tevarih’ten başlayarak Aşık Paşazade Neşri Oruç Bey, Konyalı Mehmet bin Hacı Halil, İdris-i Bitlisi, Bayati Lütfü Paşa, Muhyiddin Cemali, İbn-i Kemal ve Hoca Saadeddin benzer biçimde eski müverrihler Ertuğrul Beyin babası olarak Süleyman Şahı göstermişlerdir. Bu eserlerdeki Süleyman şahın Fırat nehrini geçerken boğulduğunu ve orada defnedildiğini buraya Türk mezarı adı verildiği hadisesinin zamanı hakikatlere uygun olup olmadığı şüpheli olup daha ziyade Anadolu Selçuklularının ceddi Kutalmışoğlu Süleyman Şahın macerasına benzediği görülüyor.

Ertuğrul Beyin Babası Gündüz Alp

Elimizdeki bazı zamanı kaynaklar Tevki-i Mehmet Paşa zamanı, Enveri’nin Düsturnamesi, Ruhi’nin Âl-i Osman tarihleri Ertuğrul gazinin babasını Gündüz Alp olarak göstermektedir. Meydana getirilen tetkiklerden Ertuğrul gazinin babasının Gündüz Alp olduğu bundan dolayı oğluna babasının adını vermiş olduğu sanılmaktadır. Gündüz Alp’in babasının Gök Alp, onun babasının Sarkuk Alp onun babasının Kayık alp olması ihtimali kuvvetlidir.

Gündüz Alp, Artuk Arslanın (1201-1239) emrettiği bir misyon için 200 km cenup batıya inip Cabere gelmiş olabileceği; bu misyonda başarıya ulaşmış olamayan Kayı aşireti reisi Gündüz Alp vefat etmiş oğlu Ertuğrul Gazi başkanlığında Erzincan civarına gelinip 10 Ağustos 1230 Yassıçemen muharebesinde Alaaddin Keykubata yardım etmiş olduğu rivayeti de vardır.

Ertuğrul Gazi Periyodu

Bizans sınırına yerleşmiş olan Ertuğrul Bey derhal faaliyete geçti. Kayılardan ilkin bu bölgeye yerleşmiş olan gaziler, Alpler Ertuğrul beyin çevresinde toplandılar. Doğudan gelen Horasan erenleri târikat propagandaları Osmanlıların sayısını günden güne arttırmakta idi.

Ertuğrul Bey Söğüt, Domaniç ve Ermeni derbendi bölgelerine akın üzerine akın yapmış oldu. Bu sırada İznik İmparatorunun Anadolu’yu ele geçirmek istemesi üstüne I. Alaaddin Keykubat harekete geçti Sultan önü taraflarına geldi. Ertuğrul Gaziyi öncü kuvvetlerin başına geçirdi. Yenişehir ovasında Bizanslılar ve Aktav Tatarları bozguna uğratıldı.

Cenk sonrasında Karaca Hisar kuşatılmış ise de doğudan Moğolların Selçuklu topraklarına girdiğini öğrenen Selçuklu sultanı Karacahisarın kurtarılışı görevini Ertuğrul Beye bırakarak geri döndü. Ertuğrul Gazi uzun bir kuşatma sonrasında Karacahisarı fethetti, tekfuru da tutsak etti, ele geçen ganimetlerin beşte biri ile tekfuru da Selçuklu Sultanına gönderdi.

Selçuklu Sultanı Ertuğrul Gaziye Söğüdü kışlak, Domaniç ve Ermani Derbentini de yaylak olarak verdi. Anadolu Selçuklu devleti günden güne zayıflarken Ertuğrul Gazinin kendi çapında kuvvet ve kudreti günden güne arttı, 1281 senesinde 90 yaşını aştığı bir sırada vefat etti. Vefatı Gıyaseddin Keyhüsrevin saltanatının son yıllarına rastlar. Geriye Gazi Osman Bey, Gündüz Bey ve Savcı Bey adlarında üç oğlu kalmıştır. Kabri Söğüt kasabasındadır.

Ertuğrul Gazinin Babası Meselesi ile ilgili bazı mevzular:

Osman Gazi’nin Nesli (Soy Ağacı)

Kayı Boyu ve Osmanlı Ailesi Arasındaki İlişki

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir