Hz. Peygamber ve İslamın Fetihleri

İlk İslâm Devleti, Hz. Peygamber tarafınca Medine’de kurulmuştur. Mekke’de bulunmuş olduğu sürede İslâmı tebliğe çalışan Peygamber, Medine’ye intikâlinden itibaren, buradaki Ensar ve Muhacirle öteki unsurları içeren bir siyasal organizasyonu gerçekleştirmiştir. Müessisinin hayatta bulunmuş olduğu sürece, devlet başkanlığını üstlendiği bu ilk islâm devleti, O’nun vefatından sonrasında, 29 senelik bir dönemde arka arkaya gelen ilk dört halife, Hulefâ-i Raşidin tarafınca yönetilmiştir. Bu dönem, İslamı’ın gelecek zamanı açısından son aşama de mühim gelişimleri sinesinde barındırır. İslam Peygamberinin tebliğine başladığı Hicaz bölgesi, geçmiş dönemlerde büyük istilalara maruz kalmadığı şeklinde, bu yörenin insanları da büyük fatihler olamamışlardı.

Hz. Peygaınber’in islâmiyeti tebliğe başladığı sırada Arap Yarımadası’nın çevresinde yer edinen devletlerden, bilhassa de ikisi, kurulacak İslam Devleti’nin geleceği açısından ehemmiyet taşmakta idi. Bunlar 300 senedir birbiriyle sürekli savaşım halinde olan Bizans ve Sasani imparatorlukları idi. Son olarak 613 ve 624 tarihlerinde iki büyük harp yapmışlardı. Birincisinde İran galip gelmiş, Bizans’ın Suriye ve Mısır’daki topraklarının tamamını almış, İstanbul önlerine kadar ilerlemişti. Bu mağlubiyeti Bizans’ın Afrika ve Avrupa kıtalarındaki topraklarında bir seri isyan takip etmiş, tüm bu haberler Mekke’ye kadar ulaşmıştı. Bunun üstüne Rum suresi 2-4. ayetler nazil olmuştu:

“Rumlar mağluboldu. Yakın bir yerde. Oysa onlar bu yenilmelerinin peşinden galip olacaklar. Bir kaç yıl içinde. Önünde de sonunda da komut Tanrı’ındır. O gün müminler de ferahlanacaklar.”

Öyleki de oldu. 624’teki harpte Bizans galip gelmişti. İşte bu iki devletin bir biri ile sürekli savaşım ve öteki bazı dahili sebepler dolayısıyla zayıflamış olmaları, yeni dinin cihad ruhuna haiz Müslümanlara, kısa zamanda bunların haiz oldukları bir oldukça ülkeleri fethetme fırsatı verdi.

İslamın Fetihleri

Ilkin Arabistan’ın kendi kendini kurtarılışı şeklinde başlamış olan İslam fetihlerinin, 633 yılından itibaren büyük bir enerji ve hızla başlayarak merkezden çevreye doğru yayıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Her şeyden evvel Arabistan içindeki kabilelerin kati itaati temin edilmiştir. Bunu müteakip Kinde ve Hire, İslam Devleti sınırları içine alınmış (633), ertesi yıl Halit b. Velid Şam’ı zaptetmiş , bu tarz şeyleri Suriye’nin kurtarılışı, Kudüs’ün ve Filistin’in mühim bir bölümünün alınması takip etmiştir. Kadisiye zaferi 635, sonrasında İran’ın başkenti Medain’in kurtarılışı ve peşinden 639 Mısır’ın ele geçirilmesi gelir.

İslam’ın Doğduğu Yıllarda Arabistan

İlk dönem İslam fetihlerinin Hulefa-i Raşidin döneminde (632-661), bilhassa de ilk halife Hz. Ebu Bekir (632-634)’in İslam Devletinin dahili düzenini sağlamasından sonrasında 633’te başladığını, Hz. Ömer (634-644)’in tüm hilafeti süresince artarak sürdüğünü, Hz. Osman (644-656)’ın hilâfetinin ilk yıllarında da aynı şekilde devam ettiğini biliyoruz. Oysa Hz. Osman’ın şehit edilmesi ve ondan sonra Hz. Ali (656-661)’nin hilafeti esnasında ilk dönem İslam fetihleri, İslam Devletinin malum dahili problemleri dolayısıyla artık ilk duraklama dönemine girecektir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir