II. Süleyman

II. Süleyman Biyografisi

Osmanlı padişahlarının yirmincisi, İslam Halifelerinin seksen beşincisi olan II. Süleyman 4 yıl kadar kısa bir süre padişahlık yapmıştır.

II. Süleyman, 15 Nisan 1624‘te İstanbul‘da dünyaya geldi. Sultan I. İbrahim‘in Saliha Dilaşub Sultan‘dan olma erkek evladıdır. Tüm şehzadelerin görmüş olduğu eğitim benzer biçimde onun da eğitimiyle meşhur alimler ilgilendi. Kardeşi IV. Mehmet‘in padişahlığı zamanında Hattat Tokatlı Ahmet‘ten ders aldı. Kardeşi tahta geçmiş olduğu esnada hemen hemen 6 yaşındaydı.

IV. Mehmet‘in anası Hatice Turhan Sultan, devlet işlerinde söz sahibi olmaması için II. Süleyman ve öteki şehzadeleri fazlaca sıkı nezaret altında tutuluyordu. IV. Mehmet‘in tahta geçmesinden sonrasında II.Süleyman aralıksız 39 yıl kafes yaşamı yaşadı. Ocak ağalarının baskısı ve sadrazam Siyavuş Paşa‘nın ocak ağalarıyla anlaşması sonucu IV. Mehmet tahttan indirilince 9 Kasım 1687 tarihinde tahta geçirildi.

II. Süleyman tahta çıkmış olduğu süre Osmanlı ordusunun Viyana bozgunuyla süregelen toprak kaybı devam etmekteydi. Venedik, Mora Yarımadası’nı işgal etmiş; Avusturya, Uyvar ve Estergon‘nun peşinden Budin‘i ele geçirmişti. Macaristan’daki Osmanlı hakimiyeti kırılmış, Osmanlı maliyesi zayıflamıştı. Bu çözülmenin getirmiş olduğu iç karışıklıklar da had safhadaydı. Osmanlı Devleti’ne bağlı beyler vergileri ödemiyor ve isyan ediyorlardı. Cephelerden kaçan yeniçeriler ve Anadolu’daki eşkiyalar birlik oluşturmuştu. Vergilerin usulsüz toplanması bağlı bulunan bölgelerde huzursuzluklara yok açmaktaydı. Tüm bu durumun içinde II. Süleymanı’nın padişah duyuru edilmiş olduğu günlerde ordu İstanbul’a gelmiş ve ayaklanma hazırlığı içine girmişlerdi. Yeniçeriler ve sipahiler verilen ulufeyi azca bularak Siyavuş Paşa’nın idamını talep ettiler. II. Süleyman dönemindeki en mühim vakadan biri “Cebeci Ayaklanması” adıyla malum bu Yeniçeri isyanlarıdır. Cebeci Ocağı bahşişlerin verilmemesi yüzünde ayaklanıp Sultanahmet Meydanı‘nında toplandılar. Siyavuş Paşa’nın idaresiyle bir süre sakinleştikten sonrasında sipahiler ile birleşen Yeniçeriler Yeniçeri Ağası’nın görevden alınıp yerine Harputlu Ali Ağa‘nın geçmesini istediler. Dükkanlar yağmalandı. Asileri yönettiği ileri sürülen Defterdar Ahmet Efendi tutuklandı. İsmail Paşa olayların yatışmasından sonrasında sadrazamlığa getirilerek elebaşlarını tespit edip öldürttü.

30 Ekim 1688‘de Çelebi İbrahim Paşa‘nın komutasından çıkılan Avusturya seferi başarı ile sonuçlanmıştı. 1689 senesinde Kırım’a hücum eden Rus kuvvetleri Kırım Hanı Giray Han’nın direnciyle karşılaştılar. 1690‘da Vidin Muhafızı Sarı Hüseyin Paşa tarafınca Gladova ve Orsova Kaleleri geri alındı, Vişegrad‘ta Avusturya ordusunu yenildi. Aynı yıl sadrazamlığa getirilen Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, ıslahat hareketlerine girişti. Alınan tedbirlerle hazinenin doldurulması ve Yeniçerileri Ocağı‘nın ıslah edilmesi için çalışmalara başlandı. Boşalmış olan gömü için ek vergiler getirtilmesi halkın tepkisine sebep oldu.

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa komutasındaki yenilenmiş ordu, 11 Temmuz 1690‘da Kanije’yi kaybetse de 8 Ekim 1690‘da Belgrad‘ı almayı başardı. Bu yolla Tuna hattı tekrardan sağlanmış oldu. Mora Serdarı Koca Halil Paşa da Venediklilerin elinde bulunan Avlonya’yı otuz bir günlük bir muhasaradan sonrasında ele geçirmişti. 13 Mayıs 1691‘de Sancak-ı şerifi, yeniden Fazıl Mustafa Paşa’ya vererek, Avusturya Seferi’ne çıktı.

II. Süleyman 4 yıl kadar tahtta kaldı. 22 Haziran 1691‘de rahatsızlanarak Edirne‘de vefat ettti. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Süleymaniye Cami civarlarında bulunan Kanuni Sultan Süleyman türbesine defnedildi.

II. Süleyman yardımseverliliği ile tanınan bir padişahtı. Şanssız bir dönemde padişah olduğundan birçok zorlukla savaşım etmek mecburiyetinde bırakıldı. Mimari çalışmalarda bulunulan bu zamanda Fener Kulesi ve İzmir’de bir cami inşa edildi. Kafes yaşamı yaşayan şehzadelerin çocuk yapmasına izin verilmediğinden şehzade bırakamadı. Kendisinden sonrasında tahta babası Sultan I. İbrahim‘in Hatice Muazzez Sultan’dan olan oğlu II. Ahmet geçti.
Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir