İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

Fatih Sultan Mehmed’in fetih için yapmış olduğu tüm hazırlıklar yaşamış olduğu dönemin bilim ve teknolojisinden de faydalandığını göstermektedir. Bu değişen teknolojinin de yardımıyla II. Mehmed 54 gün içinde geçilmez sanılan surları yıkıp fetih edilmesi gerçekleştirmiştir.

Osmanlı Devleti fethedilen topraklarda kalıcı olmak için “istimâlet politikası“ uygulamıştır. Bu politikanın amacı fethedilen topraklardaki insanların devlete olan bağlılıklarını güçlendirmektir. Osmanlı Devleti bir taraftan fetihleri gerçekleştirirken bir taraftan da istimâlet politikası ile değişik millet ve kültürleri bir arada yaşatmayı başarmıştır.

İstimâlet Siyaseti Dört Aşamada Gerçekleşmiştir:

  • Fetih öncesi hazırlık
  • Fetih sonrası halkın alıştırılması
  • Adil yönetim anlayışı
  • Halka tanınan din, dil ve kültürel özgürlükler
İstanbul’un Fetih edilmesi İçin Meydana getirilen Hazırlıklar

Bizans saray tarihçisi Georgios Sphrantzes (Gergios Sıprantiz) İstanbul’un fetih edilmesi sonrası yaşananları şöyleki konu alıyor:

“Şehrimizin düşüşünün üçüncü gününde Sultan II. Mehmed şehre sevinç ve zafer ile girdi. Peşinden da yayınladığı şu emirle halkı rahatlatmıştır.

Bu şehirde yaşayan insanoğlu artık saklandıkları yerlerden çıksınlar. Özgür oldukları için kendilerine sual sorulmayacak. Şehri daha ilkin terk etmişlerin ve mülklerini kaybetmişlerin eşyaları hak sahiplerine yeniden verilecek. Durumları düzelinceye kadar vergi alınmayacak. Eğer evlerine dönecek olurlarsa aşama ve dinlerine bakılmaksızın eski haklarına haiz olacaklar.”

Osmanlı sultanları yukarıdaki örnekte olduğu şeklinde yeni fethedilen yerlerde halkın itimatını kazanmak için can ve mal güvenliği garantisi veren “ahidname” adlı bir belge yayımlarlardı.

Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi esnasında Kahire’ye ulaşır. Burada okunan cuma hutbesinde kendisi için “Mekke ve Medine’nin hâkimi” anlamına gelen “Hâkimü’l Harameyn” unvanının kullanıldığını duyar. Bunun üstüne müdahale ederek “Mekke ve Medine’ye hizmet eden” anlamına gelen “Hâdimü’l Harameyn” ünvanının kullanılmasını ister.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir