Karahanlılar ve Gazneliler ile İlişkiler

Selçuklu Devleti içinde yaşanmış olan taht kavgalarından yararlanan Karahanlılar Mâverâünnehr’e egemen olabilmişlerdi.

1095 senesinde din adamları tarafınca idam edilen Ahmed Han’ın yerine amcazadesi Mesud b. Muhammed geçmişti. Bu hükümdarın iki senelik saltanatının arkasından Sultan Berkyaruk, Batı Karahanlılar devletinden üç hükümdarı arka arkaya tahta çıkarmıştır. Bu hükümdarlardan birincisi Sultan Melikşâh’ın kızı ile evli olan Süleyman b. Davud’dur. Bu hükümdar kısa bir süre sonra görevinden azledilmiş (1097) ve onun yerine Ebu’l–Kasım I. Mahmûd (1097–1099) tahta geçirilmiştir.

Sultan Berkyaruk’un tahta çıkardığı üçüncü hükümdar Harun Han olmuştur. Ondan sonra Sencer, Mâverâünnehr’i kendi görüşüne gore teşkilatlandırmaya adım atmıştır.

Berkyaruk’un Arslan Argun’un isyanını bastırmaya gittiği sırada Horasan’da Selçuklu hanedânından olup Sultan Melikşâh’ın amcazadelerinden Emîr–i emîrân Muhammed b. Süleyman b. Davet, Gaznelilerin yardımı ile isyana kalkıştı. Sadece Sencer tarafınca yenik edilerek gözlerine mil çekildi.

Sultan Berkyaruk bu suretle tüm Selçuklu Devleti üstünde duruma egemen olabildi. Sadece bunu, kendisinden önceki hükümdarlar kadar kuvvetle sağlamış olduğu söylenemez. Ayrıca kardeşi Muhammed Tapar’a da Gence ve çevresinin idaresini bağışlamıştı.

Kaynak: Selçuklular Zamanı – PROF. DR. MUHARREM KESİK

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir