Melikşah Dönemi Karahanlılar ile İlişkiler

Sultan Melikşah batıda olmasıyla birlikte, doğuda da Selçuklu Devleti topraklarını genişletiyordu.

Karahanlılar üstüne meydana getirilen ilk seferin dışarıdan görünen sebepleri, Batı Karahanlı Hanı Ahmed b. el–Hızır’ın ulemâ ile arasındaki geçimsizlik, halkın malına el uzatması ve ulemânın Sultan Melikşâh’ı davetiydi. Hakikatte ise Sultan Melikşâh’ın tüm İslâm ülkelerini nüfuzu altına almak siyâsetinin bir parçasıydı. Nitekim bu fırsattan istifade ederek sultan Mâverâünnehr’e yürüdü. Ilkin 1089’da Buhara’yı aldı. Hemen sonra Semerkand’ı muhasara etti.

Batı Karahanlı hükümdarı Ahmed Han mukavemete çalıştıysa da kent ele geçirildi ve kendisi de tutsak edilerek Isfahan’a götürüldü. Bu suretle Batı Karahanlı devleti Selçuklular’a bağlanmış oldu. Sultan hemen sonra Doğu Karahanlı Devleti üstüne yürüdü ve Özkend’e kadar ilerledi ve her iki Karahanlı devletini de itaat altına aldıktan sonrasında 1090 senesinde Isfahan’a döndü. Sadece Karahanlı ordusunun temelini oluşturan Çigiller’in ve Atbaşı şehrinin hâkimi Yakub b. Süleyman’ın isyanı üstüne Melikşâh ikinci kez Semerkand ve Özkend’e egemen oldu, Yakub ile anlaşarak Horasan’a döndü. Eşi Terken Hatun’un ricasıyla Ahmed Han’ın ülkesine geri gönderilmesine müsaade etti.

Ek olarak bakınız:

Selçuklu Devleti’ne Saldırılar ve Kavurd’un İsyanı

Kaynak: Selçuklular Zamanı – PROF. DR. MUHARREM KESİK

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir