Tarih Bilimi Diğer Bilimlerden Nasıl Yararlanır

1-COĞRAFYA
Her zamanı vaka belli bir coğrafi mekanda meydana gelir. Zamanı olayların oluşumu esnasında; İklim, yeryüzü şekilleri, ekonomik faaliyetler, konum vb.. coğrafi faktörler etkili olabilmektedir. Bu faktörlerin bilinmesi zamanı olayların tüm yönlerinin aydınlanmasında büyük seviyede katkı sağlamaktadır.

2-ARKEOLOJİ
Arkeoloji kazı birimidir. Bilhassa yazılı kaynakların olmadığı dönemlerin aydınlatılması açısından önemlidir. Arkeoloji; yalnızca torak altındaki buluntuları mevzu edinen bir bilim dalı değildir. Günümüzde denizaltında meydana getirilen araştırmalar sonucunda da eski uygarlıklar ile ilgili birçok zamanı buluntular elde edilebilmektedir. Günümüzde de denizaltı arkeolojisi yardımıyla tecim, sanat, iktisat, kültür ve ulaşım benzer biçimde birçok mevzuda bilgilere ulaşmak mümkündür.

3-ANTROPOLOJİ
İnsan ırklarını incleyen bilim dalıdır.İnsanın iskelet,kafatası benzer biçimde fiziki yapsını araştıran bu bilim dalı,insalık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasında destek sunar.Antropolojinin bir dalı olan toplumsal insanbilim ise toplumların kültürlerinin başlangıcından günümüze kadar olan gelişimleri inceler.

4-ETNOGRAFYA
Bu bilim, toplumların yaşayış, anane, örf, adetlerini inceler. Bu incelemler sonucunda etnografyanın ortaya çıkardığı bilgiler, zamanı belgelerin azca olduğu durumlar da büyük ehemmiyet taşır.

5-HUKUK
Hukuk,toplu halde yaşayan insanların birbirleri ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallara denir.Bu topluma ilişik hukuk kurallarıyla o toplumun tutumsal, siyasal, ve kültürel yapısıyla ilgili bilgiler elde edilebilir.Hukuk ile tarih ilişkisi insanlığın var oluşundan beri devam etmektedir.

6-KRONOLOJİ
Kronoji süre bilimidir.Tarih bir vaka için süre mühim bir unsurdur.Olayların meydana geldiği tarihin bilinmesi vakalar içinde neden-sonuç ilişkisi kurmasına destek sunar.Zamanı olayların dönemin belirlenmesinde ve sıralanmasında tarih bilimi kronolojiden faydalanır.

7-EDEBİYAT
Edebiyat duygu ve düşünceleri söz yada yazı ile etkili bir şekilde anlatma sanatıdır.Tarih süresince meydana gelmiş mühim vakalar edebiyata kanu olmuş,bu olayların aktarılmasında edebiyat mühim bir rol oynamıştır.

8-FELSEFE
Felsefe,akıl ve matık ilkerine uygun düşünmeyi esas alan bir bilimdir.Bu bilim ilk olarak varlık, informasyon ve ahlakla ilgilidir.Felsefenin zamanı olaykaru değerlendiren kolu ise “Tarih Felsefesi”dir.Olayların doğru tahlili sadece o devrin felsefesinin bilinmesi ile mümkün olur.

9-PALEOGRAFİ
Eski yazıların okunmasını elde eden, bu yazıların tür ve şekillerini inceleyen bilim dalına Paleografi denir.Bir toplumun dilini bilmek zamanı araştırmalar için kafi değildir. Dille beraber kullanulan yazınında bilinmesi gerekir.Mesela;Msır zamanı incelenirken hiyeroglif;Orta Asya Türk Zamanı incelenirken; Orhun,Uygur ve Çin alfabeleri bilinmektedir.

10-EPİGRAFİ
Epigrafi, anıtlar üstünde ki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalıdır.Filoloji ve paleografi bilimleri ile iş birliği içinde çalışır.Anıtlar üstünde ki kitabeler ilişik olduğu dönem hakkında mühim bilgiler verir.

11-SOSYOLOJİ
Sosyoloji, genel olarak toplumu inceleyen bilim dalıdır.Toplumsal vakaları bağlı olduğu genel kuralları, toplumların oluşturdukları kurum ve kuruluşları insan ve cemiyet yaşamına etkilerini inceleyerek tarih bilimine destek sunar.

12-FİLOLOJİ
Filoloji, dünyada var olmuş ve mevcud dilleri inceler.Diller arasındaki akrabalık bağlarını, sözcük alışverişlerini araştırır.Göç hareketlerinin açıklanmasında, toplulukların yakınlık derecelerini ortaya koymada tarih bilimine destek sunar.

13-DİPLOMATİK
Belgeleri tür,(buyrultu,şeriye sicili, antlaşma metinleri vb..)biçim ve içerik bakımından değerlendiren bilim dalına Diplomatik denir.Belgelerin düzmece olup olmadığı, hangi makamdan hangi makama yazıldığı, belgelerin üstündeki işaretlerin ne anlama geldiği, kurumlar ve devletler arası yazışma şekilleri, siyaset, hukuk, devlet politikası, yönetim anlayışı vb.. mevzularda tarih bilimine destek sunar.

14-NÜMİZMATİK
Nümizmatik, eski paraları inceler.Bu paraların mensup oldukları medeniyetlerle ilgili informasyon edinilmesinde tarih bilimine destek sunar.Para üstünde yer edinen bazı yazılar, devlet, hükümdar, devletin mali gücü benzer biçimde mevzularda tarihçiye mühim ipucu verebilir.

15-İSTATİSTİK
İstasitsik belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, neticeleri yorumlama  özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli mevzularda geleceğe ilşkin tahimn yapma ilkelerini kapsayan bir bilimdir.

16-EKOLOJİ
Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleten ve tabiat ananın korunmasına yönelik emek harcamalar icra eden bir bilimdir.

17-KİMYA
Ele geçen eserlerin hagi döneme ilişik bulunduğunun belirlenmesinde kimya bilimi tarihe destek sunar.Kimyada kullanılan “KARBON 14” metodu ile zamanı buluntuların made yapısını inceleyerek mensup oldukları dönem belirlenmeye çalışılır.Bununla beraber belgelerin ya da bulguların kimyasal özellikleri inceleyerek orijinal olup olmadıkları hakkında değerlendirmelerde bulunur.

18-SANAT TARİHİ
Sanat zamanı,kısmen arkeolojininde metodlarını kullanarak son zamanlarda gelişme göstermiş bir bilim dalıdır.

19-HERALDİK
Heraldik armaları inceleyen bilim dalıdır.Armalarda tarihin aydınlatılmasında mühim bir rol oynadığı için heraldik, tarihin faydalanacağı bilim dallarından bir kabul edilmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir