Türkiye Büyük Millet Meclisi İlk Toplantı 21 Nisan

Efendiler, bu türlü vakalara bundan sonrasında daha geniş çapta rastlayacağız. Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasını ve açılmasını sağlamaya çalıştığımız günlerde, bizi en fazlaca uğraştıran, Düzce, Hendek, Gerede benzer biçimde Bolu bölgesindeki yerlerden başlayıp, Nallıhan, Beypazarı üzerlerinden Ankara’ya yaklaşacak kadar genişleyen gericilik ve isyan dalgaları olmuştur.

Ben bir taraftan bu dalgaların durdurulmasına çalışırken, bir taraftan da Ankara’da toplanmakta olan ve genel durumu daha iyice bilmeyen milletvekillerini dehşete düşürecek vakalar karşısında bırakmamak ve bu şekilde durumların ortaya çıkmasıyla Meclis’in toplanamaması benzer biçimde uğursuz ihtimalleri önlemek çarelerini, düşünüyordum. Bunun için Meclis’in açılmasında acil ediyordum. Nihayet, gelebilmiş olan milletvekilleriyle yetinerek, Meclis’in, Nisanın 23’üncü Cuma günü açılmasına karar verdik. Bu karar üstüne, 21 Nisan 1920 tarihinde tüm memlekete yaptığım tebligat metnini, o günün duygu ve düşüncelerine ne kadar uymak zorunda kalındığını gösteren bir belge olmak bakımından aynen bilgilerinize sunmayı yerinde buluyorum.

Telgraf: fazlaca çabuk Ankara’ya acil yazı Ankara, 21.4.1920 gönderilmesi Kolordulara (14’üncü Kolordu Komutan Vekilliğine),  61’inci Tümen Komutanlığına, Refet Beyefendiye, Tüm Valiliklere, Bağımsız Sancaklara, Savunma-i Hukuk Merkez Hey’etlerine, Belediye Başkanlıklarına

1 — Tanrının lûtfuyla Nisanın 23’üncü Cuma günü, cuma namazından sonrasında, Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

2 — Vatanın istiklâli, yüce Hilâfet ve Saltanat makamının kurtarılması benzer biçimde en mühim ve yaşamsal görevleri meydana getirecek olan Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü cumaya rastlatmakla, o günün kutsallığından yararlanılacak ve tüm sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Velî Câmi-i Şerifinde cuma namazı kılınarak Kur’an’ın ve namazın nurlarından da feyz alınacaktır. Namazdan sonrasında, Sakal-ı Şerif (118) ve Sancâk-ı Şerif (119) alınarak Meclisin toplanacağı yere gidilecektir.Meclise girmeden ilkin bir yakarış okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde Câmi-i Şeriften başlayarak Meclis binasına kadar Kolordu Komutanlığı’nca askerî birliklerle hususi merasim düzeni alınacaktır.

3 — Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bu günden başlayarak vilâyet merkezinde, Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleyeceği şekilde, hatim indirilmeye ve Buhari-i Şerif (120) okunmaya başlanacak ve Hatm-i Şerifin son kısımları uğur getirsin diye cuma günü namazdan sonrasında Meclis’in toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır.

4 — Mukaddes ve yaralı vatanımızın her köşesinde bu günden itibaren aynı şekilde Hatm-i Şerifler indirilmesine ve Buhari-i Şerif okunmasına başlanarak, cuma günü ezandan ilkin minarelerde salâ verilecek, hutbe okunurken, Halifemiz,Padişahımız Efendimiz Hazretleri’nin kutsal adları anılırken, Padişah Efendimiz’in yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve tüm tebaasının bir an ilkin kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ek olarak yakarış okunacak ve cuma namazının kılınmasından sonrasında da hatim tamamlanarak yüce Hilâfet ve Saltanat makamı ile tüm vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen MillîMücadele’nin önemini ve kutsallığını, milletin her bir ferdinin, kendi vekillerinden meydana gelmiş olan bu Büyük MilletMeclisi’nin vereceği vatani görevleri halletmeye zorunlu bulunduğunu özetleyen vaazlar verilecektir. Ondan sonra, Halife vePadişah’ımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selâmeti ve istiklâli için yakarış edilecektir. Bu dinî ve vatanî tören yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonrasında, Osmanlı vilâyetlerinin her tarafında, hükûmet konağına gelinerekMeclis’in açılmasından dolayı resmî tebrikler yapılacaktır. Her tarafta cuma namazından ilkin uygun şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır.

5 — Bu tebliğin derhal yayınlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her vasıtaya başvurulacak, sür’atle en ücra köylere, en ufak askerî birliklere, memleketin tüm teşkilât ve kuruluşlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ek olarak, büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır.6 — Yüce Tanrı’dan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur. Hey’et-i Temsiliye adına Mustafa Kemal

22 Nisan 1920 tarihinde de şu ufak tebliği yayınladım:

Telgraf Dakika geciktirilmeyecektir.

22.4.1920 Tüm Valiliklerle, Müstakil Sancaklara, Kolordulara, Nazilli’de Albay Refet Beyefendi’ye, Bursa’da 20’nci Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretleri’ne, Bursa’da 56’ıncı Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Beyefendiye, Balıkesir’de 61’inci Tümen Komutanı Albay Kâzım Beyefendi’ye

Tanrı’nın lûtfuyla Nisanın 23’üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından, o günden itibaren askerî ve sivil tüm makamlarla tüm milletin tek merciinin Büyük Millet Meclisi olacağı bilgilerinize sunulur.

Kurul-iTemsiliye adınaMustafa KemalSaygıdeğer Efendiler, Şimdiye kadar bilginize sunmuş olduğum hususlar, şahsım ve Hey’et-i Temsiliye adına üstünde durduğum olayların açıklanmasıyla ilgiliydi. Bundan sonrasında söyleyeceklerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından ve hükûmetin kuruluşundan bugüne dek meydana gelmiş olan vakaları ve değişimleri içine alacaktır. Burada söyleyeceklerim, aslen hepimiz tarafınca açıkça malum yada kolaylıkla bilinmesi mümkün olan olayların safhaları ile ilgilidir.

Gerçekte, Meclis tutanaklarında, Bakanlıkların dosyalarında, basın koleksiyonlarında bu vaka ve hâdiselerin belgeleri kayıtlı ve saklı bulunmaktadır.Bu bakımdan ben, tüm bu olayların genel akışını işaret ve tespit etmekle yetineceğim. Maksadım, inkılâbımızın incelenmesinde tarihe destek olmaktır. Tüm bu vaka ve hâdiselerin akışında, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti’nin Başkanı, Başkomutan ve Cumhurbaşkanı sıfatlarını taşımış olmaktan fazlaca, teşkilâtımızın genel başkanı olarak kendimi bu görevi yerine getirmeye zorunlu sayarım.

118) Lihye-i Mutluluk: Sakal-ı Şerif, Hazret-i Muhammed’in sakallarının kırpıntısından toplanıp muhafaza edilen kıl.

119) Mukaddes sancak.

120) Buharalı meşhur hadis bilgininin, Hazreti Muhammed’in sözlerini içine alan hadis kitabı.

Kaynak: https://www.atam.gov.tr/söylev/turkiye-buyuk-millet-meclisi-toplaniyor

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir