Ulus Devlet Nedir, Ne Demektir?

Millet devlet anlayışı, Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesiyle beraber yaygınlaşan çağıl devlet anlayışıdır. Millet devlet anlayışı, bilhassa XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya üstünde belirgin bir halde yaygınlaşmıştır.

Avrupalı devletlerin kışkırtmalarıyla Osmanlı topraklarında başlamış olan bağımsızlık hareketleri, değişik unsurları millet devlet kurma hedefine yöneltmiştir. Osmanlı aydınları bu kopmaları engellemek amacıyla ilk zamanlar ulusçuluk fikrinden uzak durmuşlar, değişik unsurları Osmanlıcılık fikri çevresinde birleştirmeye çalışmışlardır. Bu çalışmalardan pozitif yönde netice alınamayıp gayrimüslim azınlıklar (Müslüman olmayan unsurlar) Osmanlı’dan kopmaya başlayınca, II. Abdülhamit Müslüman unsurların Osmanlı’dan ayrılmasını engellemek amacıyla Ümmetçilik politikası uygulamaya adım atmıştır. I. Dünya Savaşı esnasında Müslüman toplumlar da Osmanlı’dan kopunca, Osmanlı Devleti’nde Ulusçuluk fikri ön plana çıkmıştır.

Millet devletin aslolan inşası Millî Savaşım Süreci’yle adım atmıştır. Zira Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk, millî şuur ve şuurun cemiyet tarafınca benimsenmesinden ve tarihsel bir bilincin harekete geçirilmesinden yanaydı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün millet devlet anlayışı; “Sınırlarımız içinde yaşayan tüm unsurlarla beraber ülkenin refah düzeyini çoğaltmak ve çağdaş bir cemiyet olarak yaşamak.” şeklindedir. Türk Milleti’nin millet devlete geçişi, XX. yüzyılda yaşanmış siyasal ve toplumsal olayların organik bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir